Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

„ [.] ”
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania ze sklepu
internetowego znajdującego się pod adresem URL http://www.lamerbizuteria.pl/ zwanego dalej
"Sklepem".
2. Sklep prowadzony jest przez Fundację Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672
Warszawa, ul. Piękna 68, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającą NIP 524-24-95-143, w
ramach S tartUp-u La Mer Biżuteria pr owadzonego przez Damian Salwa w ramach Programu AIP,
zwaną dalej "Administratorem".
3. Adres Sklepu i dane kontaktowe: adres internetowy – www.lamerbizuteria.pl e-mail –
lamerbizuteria@gmail.com adres korespondencyjny – ul. La Mer Biżuteria , Damian Salwa , Celiny
59 A , 26-020 Chmielnik
4. Informacje dotyczące zakresu przetwarzania danych osobowych przez Sklep („Polityka prywatności”)
oraz zakres wykorzystania plików cookies („Polityka cookies”) znajdują się pod adresem URL
http://www.lamerbizuteria.pl/
5. Każda osoba przed przystąpieniem do zakupu produktów powinna zapoznać się z jego Regulaminem.
6. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta
poczty elektronicznej email.
§ 2. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:
1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem http://www.lamerbizuteria.pl/, prowadzący
sprzedaż produktów na odległość.
2. Klient –każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym zgodnie z treścią
Regulaminu, w tym Konsument jak i Przedsiębiorca.
3. Użytkownik - każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę internetową
Sklepu.
4. Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji
oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
5. Newsletter – usługa świadczona przez Sklep Internetowy na rzecz Użytkownika, którzy wyrazili
zgodę na przesyłanie im Newslettera, polegająca na wysyłaniu do takich Użytkowników wszelkich
informacji o działaniu Sklepu Internetowego, po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu
e-mail, imienia i nazwiska.
6. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości
prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej
lub zawodowej.
8. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi
od pracy.
9. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu
Internetowego oraz nabywania w nim produktów.
10. Rejestracja – dobrowolne podanie danych przez Klienta Sklepu polegające na wypełnieniu
formularza dostępnego na łamach tego Sklepu.
§ 3. Rodzaje i zakres działalności Sklepu
1. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet
asortymentu z zakresu biżuterii i akcesoriów
2. Oferowane przedmioty są wykonywane z materiałów jubilerskich
§ 4. Wymogi techniczne
1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu stacja/ urządzenie końcowe Klienta
winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:
a) aktywne łącze internetowe,
b) włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java
c) aktywny adres poczty elektronicznej
2. Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
3. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy
licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą.
4. Witryna internetowa sklepu dopasowana jest do rozdzielczości ekranu
§ 5. Zasady dokonywania zakupów
1. Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje:
a. dokładny opisu danego produktu i jego cech;
b. łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami, a także opłatą za transport, dostarczenie
lub usługi pocztowe oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy
c. dotyczące sposobu i terminu zapłaty
d. dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę.
2. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie
3. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu po
kliknięciu “KOSZYK” - zamawiam z obowiązkiem zapłaty opisu danego pr oduktu, lub w
podsumowaniu koszyka zakupów, w którym Klient podaje następujące dane:
a) Imię i Nazwisko badz nazwa Firmy
b) Adres e-mail
c) Numer telefonu
d) NIP ( faktura Vat)
e) Dane adresowe do wysyłki
4. Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu sklepu
oraz informacjami wskazanymi w ust. 2, które zostaną wyświetlone w postaci elektronicznej w
ostatnim etapie wypełniania elektronicznego formularza poprzedzającym wyrażenie woli związania
się umową poprzez kliknięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Po przeczytaniu
zgromadzonych informacji określonych dla danego zamówienia Klienta, Klient wyraża wolę związania
umową poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”
5. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena
wyświetlana w podsumowaniu koszyka przez złożeniem zamówienia uwzględnia koszty przesyłki
zgodnie z wybraną przez Klienta opcją.
6. Sklep zobowiązuje dostarczenia rzeczy pozbawionych wad.
7. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia
złożonego przez Klienta.
a) potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez
Klienta;
b) Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości
bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku
Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.
c) W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest o tym
niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w
całości anulowane.
8. Klient i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.
9. Sklepie honorowane są następujące sposoby płatności:
a) płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki doręczanej przez firmę kurierską,
b) przelew tradycyjny
Termin na wykonanie płatności wynosi 3 dni od dnia otrzymania powiedzenia przyjęcia zamówienia
do realizacji przez sklep
10. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia w przypadku wyboru
płatności za pobraniem bądź z chwilą dokonania wpłaty przez Klienta, po uprzednim otrzymaniu
potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
11. Zamówiony t owar jest wysyłany w przeciągu 2-3 dni roboczych:
a) od zaksięgowania kwoty należnej za produkt w przypadku wyboru płatności z góry,
b) od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku wyboru płatności przy
odbiorze
12. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej Geis , Poczty Polskiej. Koszty przesyłki
zostały określone w zakładce Wysyłka. Koszt przesyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie z
Klientem – w zależności od docelowego miejsca dostawy.
13. W przypadku zamówienia kilku sztuk towaru towar co do zasady pakowany jest zbiorczo w jedna
przesyłkę chyba że, wybierając sposób dostawy Klient wskaże inny sposób pakowania i zaznaczy
opcje odrębnej dostawy dla każdego produktu.
14. O wysyłaniu towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową. Przy wyborze przesyłki
kurierskiej, Klient otrzyma pocztą elektroniczną numer przesyłki. Przesyłkę można zlokalizować pod
następującym adresem: https://inpost.pl/sledzenie-przesylek .
15. Maksymalny termin dostawy według ustawy o prawach konsumenta trwa do 30 dni. W razie

przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim Konsument ma prawo do wyznaczenia
sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany Klient może odstąpić od
umowy.
16. Jeżeli towar ma zostać przesłany przez Sklep Klientowi będącemu konsumentem,
niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (towaru ) przechodzi na Klienta z
chwilą jej wydania Klientowi. Z a wydanie rzeczy (towaru) uważa się jej powierzenie przez Sklep
przewoźnikowi, jeżeli Sklep nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego.
17. Wraz z Produktem wysyłany jest paragon potwierdzający dokonanie zakupu. Na życzenie Klienta
wystawiana jest faktura VAT. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do
prawidłowego wystawienia faktury VAT:
a) Imię i nazwisko/firmę,
b) Adres zamieszkania/siedziby,
c) Numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne),
d) Numer zamówienia,
e) Adres korespondencyjny
Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany
przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w
niniejszym Regulaminie.
18. Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informację handlową o nowych
produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu oraz promujących produkty partnerów
Administratora przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.
§ 6. Reklamacje
1. W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez
przepisy ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z
dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.).
2. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi , jeżeli rzecz sprzedana ( towar) ma
wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (towaru) z
umową. W szczególności rzecz sprzedana (towar) jest niezgodna z umową, jeżeli:
a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony
albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Klienta w tym przedstawiając próbkę lub
wzór;
c) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a Sklep nie zgłosił
zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d) została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
3. Reklamacje dotyczące zamówionych towarów mogą być składane drogą mailową na adres
lamerbizuteria@gmail.com lub listem poleconym na adres La Mer Bizuteria, Damian Salwa Celiny
59A, 26-020 Chmielnik.
4. Wnosząc reklamację, prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko Klienta, adres, dane
pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. login, numer zamówienia, datę transakcji), przedmiot i
przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.
5. Określając sposób realizacji zobowiązań Sklepu w zakresie zgłoszonej reklamacji w przedmiocie
wystąpienia wad fizycznych lub prawnych rzeczy, Klient będący konsumentem, ma prawo złożyć
oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sklep niezwłocznie i bez
nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez
sprzedawcę (Sklep) albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub
usunięcia wady.
6. Jeżeli Klient jest Konsumentem , może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać
wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że
doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo
wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy
ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie
stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny
sposób zaspokojenia.
7. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej
wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
8. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
9. Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich
zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez
Klienta.
10. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana
została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji
zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.
11. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta Towar wolny od wad
lub z usuniętą w rozsądnym czasie wadą. Jeśli naprawa lub wymiana na nowy danego produktu nie
są możliwe z przyczyn wskazanych w ust. 5 i 6, Sklep stosownie do złożonego przez Klienta
alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu, powiększoną o
koszty przesyłki.
12. Prawo do rękojmi wyłączone jest wobec Klientów dokonujących zakupów jako Przedsiębiorcy.
§ 7. Odstąpienie od umowy
1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient będący
konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w
terminie czternastu dni od dnia wydania rzeczy tj. od momentu, w którym Klient wszedł w
posiadanie rzeczy , lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta weszła w
posiadanie rzeczy.
2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na
odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźna zgoda konsumenta,
który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca
nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin
przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,
zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
3. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres: La Mer
Biżuteria Damian Salwa Celiny 59A , 26-020 Chmielnik , jednak nie później niż 14 dni od dnia, w
który, odstąpił od umowy. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego
uszkodzenie w transporcie.
4. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, bezpośrednie
koszty zwrotu towaru pokrywa Klient .
5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego
płatności, w tym obejmujące koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów
wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób
dostarczenia oferowany w ramach dostawy towarów dostępny w Sklepie), niezwłocznie, a w
każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji
Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy ze Sklepem.
6. Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient,
chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi
kosztami.
7. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Towaru (rzeczy)
lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania tego towaru w związku z odstąpieniem w zależności od
tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Jeżeli Klient będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy (towaru) inny niż najtańszy
zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, (dotyczy sposobu pierwotnej dostawy
do Klienta) przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego
dodatkowych kosztów.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z
niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
§ 8. Postanowienia końcowe i opis możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw
Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących
przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi
przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa
polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014
poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.
1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do
tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich)
rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona
konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami
internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
● http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
● http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
Klient
będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
● Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z
wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
● wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie
postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a
sklepem;
● powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społecznea, do której zadań statutowych
należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów
Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii
konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email
porady@dlakonsumentow.pl
● platformie Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Załączniki do Regulaminu
A. INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTA
????
PIENIA OD UMOWY
– POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Prawo odstąpienia od umowy
1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek
przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia
a. w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i
wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy .;
b. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż
przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.;
c. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna
niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.;
d. w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż
przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy..
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować osobę
odpowiedzialną za wykonanie czynności odstąpienia od umowy: La Mer Biżuteria Damian Salwa
Celiny 59A 26-020 Chmielnik , lamerbizuteria@gmail.com . działającą w ramach StartUp-u
Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości
o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.
(Informujemy, iż oświadczenie może zostać przesłane na przykład pocztą, lub pocztą
elektroniczną).
4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to
obowiązkowe.
Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne
jednoznaczne oświadczenie droga elektroniczna na naszej stronie internetowej [proszę wstawić́
adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu
niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na
przykład poczta elektroniczna).
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informacje
dotycząca wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy.
6. Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa
płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z
wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia
oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym
zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez
Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba ze wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne
rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia
nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać nam rzecz La Mer Biżuteria Damian Salwa , Celiny 59A , 26-020 Chmielnik niezwłocznie, a w
każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od
niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14
dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w
sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
B. FORMULARZ ODSTAPIENIA OD UMOWY
Informujemy, iż formularz ten należy wypełnić́ i odesłać́ tylko w przypadku chęci odstąpienia od
umowy. Korzystanie z formularza jest fakultatywne.
Adresat:
Startup La Mer Biżuteria
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
Celiny 59A
26-020 Chmielnik
e-mail – lamerbizuteria@gmail.com , telefon 574699365
Ja/My(*) niniejszym informuje/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na
wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl